Jenny Cheng

香港教育學院教育碩士
香港理工大學酒店及餐飲管理文學士
香港理工大學酒店管理高級文憑
香港浸會大學人力資源管理文憑
澳洲國家資歷架構第四級培訓及評核證書